De betekenis van de uitvaart

 

 

Introductie

Gebed voor de overledenen

Voorbereiden op de dood

Uitvaart en Eucharistie

Christelijke begrafenis

 

 

 

Introductie

 

De dood is niet iets waar we veel aan denken, niet voor onszelf en niet voor onze dierbaren. En toch, voor ons die geloven in Jezus Christus, is de dood niet alleen een noodlot waar we eens mee te maken krijgen, maar een ‘deur’ waardoor we het leven binnengaan. Daar zal onze levenslange tocht ten einde lopen en zullen we ervaren waarvoor Jezus is gestorven en verrezen: om ons toegang te geven tot het leven van Vader, Zoon en heilige Geest.

In een katholieke uitvaart bidden we dat de overledene mag binnengaan in het paradijs. Daaruit putten we kracht voor familie en nabestaanden om een moeilijke tijd goed door te komen.

 

Bisschop Hurkmans van ‘s-Hertogenbosch schrijft daarover:

De uitvaart binnen de katholieke Kerk is een Paasviering. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld: omwille van Zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons zal thuisbrengen. Dit vieren we in de uitvaartliturgie. Het is iets heel kostbaars, daarom wil de Kerk er zorgvuldig mee omgaan. We spreken daarom over uitvaartliturgie en niet over een herinnerings- of afscheidsdienst.

(Brochure Kiezen voor een kerkelijke uitvaart - zie ook menu 'informatie en links')

 


 

 

 

 

Gebed voor de overledenen

 

De Kerk heeft altijd het gebed voor de overledenen aangemoedigd. Deze praktijk gaat terug tot het Oude Testament waar de Makkabeërs reeds baden voor hun gevallen broeders in de strijd. Zij hoopten daarbij op de verrijzenis van het lichaam. Vanaf de tweede eeuw van onze jaartelling, wordt de Eucharistie gevierd voor de zielenrust van de overledenen.

Door te bidden voor de overledenen, drukken de gelovigen uit dat zij geloven dat de dood niet het einde is, maar een moment van verandering. Gebed tot de barmhartige God helpt de doden, maar doet ook onszelf goed: het geeft genade en versterkt onze eigen hoop op een eeuwig leven.

Onze banden met familie en vrienden gaat dus ook niet verloren door dood. We eren hen door hen een waardige christelijke uitvaart aan te bieden, en we begeleiden hun tocht naar de hemel door ons gebed. Als zij eenmaal zijn aangekomen op hun bestemming, geven zij ons op hun beurt kracht door het altijddurend gebed dat zij in het eeuwig geluk mogen uitspreken.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Voorbereiden op de dood

 

Als volgelingen van Jezus Christus, hernemen we voortdurend dat ons echte vaderland in de hemel is, en dat we alleen maar pelgrims zijn in deze wereld. Daarom bereiden we ons eigenlijk constant voor op de toekomst, door het christelijk leven vandaag.

 

Maar als de komst van Gods eeuwig Rijk dichtbij komt, zal de priester de ziekenzalving toedienen, om waar mogelijk gezondheid te geven, maar in ieder geval ook geestelijke kracht om het lichamelijk lijden te dragen. In de laatste uren zal de H.Communie de uiteindelijke vereniging met Christus voorbereiden en voedsel geven voor onderweg. (het "viaticum")

 

 


 

 

 

 

 

Uitvaart en Eucharistie 

 

Enkele elementen in een uitvaartviering kunnen worden aangepast aan de verlangens van de familie. Maar de uitvaart is meestal (nog) in het kader van een Eucharistieviering. Dan is de structuur van de Eucharistie uiteindelijk bepalend hoe een uitvaart wordt vormgegeven.

 

De Eucharistie is van enorme betekenis voor het geestelijk leven. Maar het is ook een kern-element in het beleven van leven en dood. Aan het Laatste Avondmaal, op de avond voor Jezus’ eigen lijden en sterven, maakte de Heer Jezus van brood en wijn zijn Lichaam en Bloed, dat Hij aan de Vader offerde voor onze redding. In het Eucharistisch offer vieren de gelovigen elke keer opnieuw het Paasmysterie, het geheim van sterven en verrzijzen van Christus. Maar in dat geheim worden ook wijzelf mee-opgenomen en daarbij heel bijzonder de doden die op weg zijn naar de verrijzenis. Daarom is het vieren van de Eucharistie bij een uitvaart niet zomaar iets. Het gaat over Christus, maar in Hem ook over onszelf en de dierbare overledene.

 

Soms kan het echter voorkomen, dat (bijvoorbeeld vanwege de samenstelling van de familie of een verwijdering van het geloof bij de directe nabestaanden) bij de uitvaart geen Eucharistie wordt gevierd. Een viering van Woord en Gebed is dan meer gepast. Ook dan blijft de uitvaart natuurlijk een echte kerkdienst. Dat betekent dat niet alles wat bij een Eucharistie ‘niet mag’ nu opeens wel zou mogen als er geen Eucharistie wordt gevierd.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Christelijke begrafenis

 

Nadat de Heer Jezus was gestorven, werd Hij geprepareerd en begraven volgens de Joodse rituelen. Nadat Hij drie dagen in het graf had gerust, verrees Hij uit het graf en daarmee maakte Hij de graven van al zijn volgelingen heilig. Ook wij allen zijn bestemd om eens op te staan en een nieuw lichaam te krijgen. Graven van christenen zijn dan ook plaatsen van leven en verrijzenis, niet alleen plekken om te treuren en te herdenken.

Onze christelijke begraafplaatsen worden daarom gezegend met de bedoeling om het lichaam te bewaren tot de dag van de verrijzenis.

Daarbij moeten we natuurlijk niet te letterlijk nemen dat God alle stukjes van een lichaam precies zal verzamelen. Het lichaam vergaat in de aarde of verbrandt bij een crematie. Wij krijgen uiteraard eens een nieuw lichaam. Waar het om gaat bij begraven of cremeren is: het geloof in het nieuwe leven en de hoop op de verrijzenis. Dat betekent dat we met eerbied omgaan met de stoffelijke resten en zorgen dat zij waardig kunnen rusten, in een graf , een urn of eventueel uitgestrooid op een plaats die daarvoor is aangewezen.