Stichting Sint-Athanasius

 

Algemene Voorwaarden voor levering

 

Artikel 1 Definities
Onder Koper wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, tussenhandelaar en iedere afnemer, die aan de Stichting Sint-Athanasius, verder te noemen Verkoper, een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten van Verkoper.

2.2. Alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.


Artikel 3 Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend.

3.2. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor Verkoper eerst bindend, voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. Leveringstijden zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 4 Overeenkomst
Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand danwel doordat verkoper met uitvoeringshandelingen is begonnen.


Artikel 5 Prijzen
5.1. Voor de door partijen gesloten overeenkomsten gelden de prijzen en de voorwaarden van de leveringsdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2. De Stichting Sint-Athanasius levert geen producten exclusief B.T.W.


Artikel 6 Betaling
6.1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek en verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling danwel zekerheid voor de betaling te vorderen.

6.3. Indien Koper niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet, is Verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen uit deze en alle verdere met Koper gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd zijn overige bevoegdheden ingevolge de wet.

6.4. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door Koper verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Koper.

6.5. Verkoper is gerechtigd om Koper het leveren van een produkt te weigeren op grond van betalingsproblemen bij eerdere levering.


Artikel 7 Levering
7.1. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Levering geschiedt op de door verkoper aangegeven wijze.

7.3. De kosten van aflevering zijn voor Koper, tenzij anders overeengekomen.

7.4. Het risico voor de te leveren goederen gaat op Koper over bij aflevering van de goederen op de plaats van aflevering.

7.5. Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Koper.

7.6. Indien levering van de goederen door Koper wordt geweigerd, gaat onverminderd het bepaalde in artikel 9 het risico van de goederen over op Koper en kan Verkoper directe betaling vorderen. Verkoper zal de goederen bewaren voor rekening en risico van Koper tot nader order.

7.7. Verkoper heeft het recht om bij in gebreke blijven van Koper zich te ontdoen van de goederen of daaraan een andere bestemming te geven. Eventuele opbrengst wordt aan Koper gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten, onverminderd het recht van Verkoper op volledige betaling van de overeengekomen prijs.


Artikel 8 Reclame
8.1. Reclame dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. Reclame terzake van tekortkomingen dient te geschieden binnen 8 dagen na levering danwel binnen 8 dagen nadat Koper de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien reclame niet op bovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien vervoer in opdracht van Verkoper door derden geschiedt, dient Koper tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op Verkoper.

8.2. Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame.

8.3. In geval van reclame is Verkoper slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen.

8.4. De door Verkoper verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden Koper niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de goederen.

8.5. Bij gebruik en verbruik van de geleverde goederen is Koper volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. Zolang Koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan, blijft Verkoper eigenaar van alle verkochte en/of geleverde goederen.

9.2. Koper heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden, verpanden, of te bezwaren, zolang niet volledige betaling aan Verkoper heeft plaatsgevonden, behoudens en voorzover het de normale bedrijfsuitoefening betreft. Zulks op straffe van een boete ter hoogte van 50% van het factuurbedrag voor de geleverde goederen, met een minimum van 1.000 Euro.

9.3. Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de goederen met goederen van Koper of derden behoudt danwel verkrijgt Verkoper de eigendom voor het deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen.

9.4. Indien Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Verkoper zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht de hem in eigendom toebehorende goederen terug te nemen. 


10 Aansprakelijkheid Artikel
10.1. Verkoper is niet aansprakelijk anders dan in artikel 8.3. bedoeld voor aanspraken of schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens en voorzover Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet.

10.2. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade.

10.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak de verkoper per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.


Artikel 11 Garantie
11.1. Elke vorm van garantie van Verkoper vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd. Tevens vervalt de garatie indien de goederen worden beschreven, gevouwen of uiteen worden genomen.

11.2. Verkoper is nadat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd.

11.3. Verkoper is nimmer gehouden de toegeleverde artikelen een garantie af te geven, die meer of andere zaken omvat dan waarvoor hij van zijn toeleverancier garantie heeft verkregen.


Artikel 12 Vrijwaring
Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren danwel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade waarin Verkoper mocht vervallen doordat derden een vordering op Verkoper instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Koper in deze voorwaarden is uitgesloten.


Artikel 13 Derden beding
Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Verkoper voor aanspraken van derden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van Verkoper als van derden voor wier handelen danwel nalaten Verkoper aansprakelijk kan zijn.


Artikel 14 Beeindiging
14.1. Indien Koper met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Verkoper in gebreke blijft, is Verkoper zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade en alle verdere rechten.

14.2. De bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 14.1. komt Verkoper ook toe, indien Koper voorlopige sursťance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, conservatoir danwel executoriaal beslag op goederen van Koper wordt gelegd danwel een schuldsanering plaatsvindt.

14.3. In geval van ontbinding op grond van artikel 14 is het door Verkoper aan Koper verstrekte krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.


Artikel 15 Overmacht
15.1. Ingeval van overmacht is Verkoper bevoegd zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan Koper gehouden te zijn.

15.2. Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt in ieder geval mede begrepen:
a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade;
b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of drieging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd;
c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt;
d. verlies of beschadiging van goederen bij transport;
e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen functonarissen;
f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege;
g. maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij Verkoper is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die uitvoering van de overeenkomst met Koper belemmeren;
h. gebrek en/of storing in de middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
i. brand of andere ongevallen in het bedrijf van Verkoper;
j. niet of niet tijdige levering aan Verkoper door leveranciers in Nederland en/of andere landen;
k. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen en/of energie.

15.3. Voert Verkoper ondanks de aanwezigheid van de in artikel 15.1. en 15.2. genoemde omstandigheden de levering en/of diensten uit, dan is deze gerechtigd alle te maken kosten aan Koper door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar zijn oordeel noodzakelijk is.


Artikel 16 Nietigheid
Indien een van de bedingen van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 17 Geschillen
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij de Kantonrechter bevoegd is, onverminderd het recht van Verkoper om Koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.


Artikel 18 Bekendmaking
De Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden van Stichting Sint-Athanasius zijn gepubliceerd op deze webpagina. Elke Koper wordt verondersteld kennis te hebben gemomen van deze voorwaarden alvorens een overeenkomst met Verkoper aan te gaan.

 


 

 

 

Get Firefox! 

 

 

 

 

 

dinsdag 20 januari 2009

 

copyright © 2009 [stichting sint-athanasius helmond].

alle rechten voorbehouden.

disclaimer:

stichting sint-athanasius is niet verantwoordelijk en aansprakelijk

voor de inhoud van de externe sites (indien daarnaar verwezen wordt)

en voor geplaatste advertenties.

 

best bekeken met mozillafFirefox 3 of IE 7. 

resolutie 1024*720 pixels.